OB Bordtennis's Vedtægter


Love for

OB Bordtennis.

 

Navn og hjemsted

§ 1

 

Klubbens navn er OB Bordtennis. Dens hjemsted er Odense Kommune.

 

Formål

§ 2

 

OB Bordtennis har til formål at give medlemmerne adgang til under de bedst mulige vilkår at spille bordtennis, samt fremme interessen for dette spil for den odenseanske ungdoms vedkommende i særdeleshed, og for voksne i almindelighed. Det tillægges herved særlig betydning, at børn og unge under 25 år får mulighed for aktivitet og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

 

§ 3

 

Klubben skal være tilsluttet Bordtennis Danmark – (BTDK) under Danmarks Idræts Forbund - og er endvidere medlem af Fyns Bordtennis Union.

 

Medlemmerne

§ 4

 

Enhver kan blive medlem af klubben som aktiv eller passiv, når bestyrelsen godkender optagelsen.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt og kan kun ske med 14 dages varsel til den første i en kvartalsmåned. Et medlem hæfter for betaling af kontingent indtil korrekt udmeldelse er foretaget.

 

 

Medlemskartoteket ajourføres løbende.

 

§ 5

 

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor meddele hel eller delvis kontingentfrihed.

 

Et medlem, der er i kontingentrestance i mere end 3 måneder, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, hvis restancen ikke er betalt senest 14 dage efter bestyrelsens skriftlige anmodning herom.

 

Det pågældende medlem kan ikke genoptages, før gælden er betalt. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben eller idømme karantæne, når særlige forhold giver anledning hertil. Et ekskluderet medlem kan indbringe eksklusionens berettigelse for den først kommende generalforsamling.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen

§ 6

 

Klubben ledes af en bestyrelse på 4 – 7 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Generalforsamlingen vælger formand i ulige år og kasserer i lige år. Disse valg gælder for 2 år. Endvidere vælges hvert år mindst 2 medlemmer til bestyrelsen.
 Junior- og seniormedlemmer kan vælges til bestyrelsen, dog skal formand og kasserer være myndige, idet de har tegningsretten.

 

I bestyrelsen indtræder endvidere en repræsentant fra ældreudvalget. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig efter behov.

 

§ 7

 

Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner vedrørende klubben.

 

Udadtil forpligtes klubben ved underskrift af formanden og kassereren. 

 

§ 8

 

Bestyrelsen kan nedsætte ældreudvalg, aktivitetsudvalg, eliteudvalg og andre udvalg efter behov.

 

Alle udvalgenes økonomi er underlagt klubbens regnskab og herunder revision jf. § 13.

 

Inden hvert års 1. december skal bestyrelsen godkende et budget for det kommende års indtægter og udgifter, samt fastsætte det kommende års kontingent.

 

Kun bestyrelsens medlemmer kan anvise regninger til udbetalinger.

 

Bestyrelsen holder møde efter behov. Der føres protokol over forhandlingerne, og protokollatet godkendes på hvert efterfølgende møde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

For de af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne dispositioner hæfter alene OB BORDTENNIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlinger

§ 9

 

Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i maj måned med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  7. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes i løbet af en måned, såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen, ledsaget af en fremstilling og motivering af det forslag, der ønskes behandlet.

 

§ 10

 

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 30 dages varsel ved opslag på spillestedet og på klubbens hjemmeside.

 

 

 Forslag fra medlemmerne må, for at kunne optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Såfremt medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg ved den forestående generalforsamling, skal dette anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 11

 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør ved simpel stemmeflerhed de forelagte forslag.

 

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Man er kun stemmeberettiget ved personligt fremmøde.

 

På generalforsamlingen har alle medlemmer taleret. Kun seniormedlemmer har stemmeret (Kontingentgrupperne: Senior elite, Øvrige seniorer og Studerende).

Passive medlemmer, forældre, der betaler forældrekontingent, samt pensionister, der kun ønsker at betale kontingent gældende for klubbens ældreafdeling, har ikke stemmeret.

Adgang til generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret kan gøres afhængig af dokumentation for betalt kontingent.

 

 

 

 

§ 12

 

Til at vedtage lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for lovændringen.

 

 

Regnskab og revision

§ 13

 

Regnskabsåret er kalenderåret 

 

Til at revidere klubbens regnskab vælges der på den ordinære generalforsamling en revisor, som skal være regnskabskyndig samt en revisorsuppleant.

 

Senest en måned før den ordinære generalforsamling sender bestyrelsen regnskabet for det forløbne år til de valgte revisorer.

 

Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne i klubbens lokaler senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

 

Opløsning

§ 14

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

 

Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være til stede, og til vedtagelse fordres, at 5/6 af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.

 

Er halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På den nye generalforsamling kan bestemmelse tages med ovennævnte kvalificerede majoritet, uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

I tilfælde af opløsning skal eventuelle midler tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børn- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 21. november 1996. Sidst revideret på generalforsamlingen den 23. maj 2022. 

 

Revideret på generalforsamling 13. april 2000

Revideret på generalforsamling 24. maj 2004

Revideret på generalforsamling 07. maj 2007

Revideret på generalforsamling 30. april 2008

Revideret på generalforsamling 23. maj 2011

Revideret på generalforsamling 29. maj 2012

Revideret på generalforsamling 13. maj 2019
 Revideret på generalforsamling 23. maj 2022