POLITIKKATALOG FOR OB BORDTENNIS


Vision

OB-Bordtennis vil fremme bordtennissporten ved løbende at optimere rammerne/vilkårene for udøvelse.

Mission

OB Bordtennis ønsker at tilbyde bordtennis for alle aldersgrupper og på alle niveauer (bredde/elite).

Strategi

 • OB Bordtennis skal være organiseret efter funktionsprincippet.
 • OB Bordtennis skal gøre det attraktivt at arbejde for organisationen som leder, træner og dommer.
 • OB Bordtennis udøver sin virksomhed under iagttagelse af demokratiske spilleregler.
 • OB Bordtennis skal have en sund økonomi.
 • OB Bordtennis skal være baseret på frivillige ledere.
 • OB Bordtennis skal etablere et godt idrætsmiljø for unge.

Organisation

   

Bestyrelse

   

DT - udvalg

Eliteudvalg

 

Aktivitetsudvalg

Stævneudvalg

 

Sponsorudvalg

Ældreafdelingen

   Organisationsdiagram for OB Bordtennis

OB Bordtennis skal være organiseret efter funktionsprincippet, idet organisationsformen giver klubben gode koordinations- og samarbejdsmuligheder i forbindelse med klubbens drift og langsigtede mål. Funktionerne skal specialisere sig inden for deres opgaver og benytte sig af hinandens ekspertise. For at undgå konflikter og samarbejdsproblemer skal funktionernes/udvalgenes repræsentanter indkaldes til møder med bestyrelsen, når dette ønskes og er relevant. Dette skal også fremme funktionernes forståelse for klubbens overordnede rammer og mål. Funktionerne skal være selvansvarlig mht. de daglige opgaver og kortsigtede mål, som afstemmes med bestyrelsen.

Delmål

 • Bestyrelsen skal arbejde mere strategisk
 • Etablere de fornødne udvalg
 • Få flere potentielle ledere
 • Aktivere flere forældre (bredde)
 • Blive bedre til at fastholde juniorspillere
 • Have rødt taraflexgulv til at spille DT kampe på.


Handlingsplaner

Handlingsplan for Bestyrelsen

Mål: At arbejde merestrategisk
(forbedre kontinuiteten)

 

Handlinger:

 • Bestyrelsen skal igangsætte udvalgene.
 • Bestyrelsen skal rekruttere medlemmer til udvalg (udvalg må gerne supplere sig selv).
 • Bestyrelsen fastlægger økonomi for udvalgene og følger op.
 • Bestyrelsen skal løbende søge professionel sparring i fht. udvikling.
 • Bestyrelsen skal årligt afholde 5 bestyrelsesmøder; hvoraf det sidste skal rumme socialt aspekt.
 • Referater fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på hjemmeside.
 • Bestyrelsen skal have ”kontakt med udvalgene” som fast pkt. på dagsordenen i forbindelse med bestyrelsesmøder.
 • Bestyrelsen skal indkalde repræsentanter fra udvalgene til midtvejs- og samlet slutevaluering.
 • Bestyrelsen er forpligtet til at formidle kontakt mellem ældreafdeling og udvalg.
 • Bestyrelsen skal forberede eksisterende hjemmeside el. lave en helt ny.


Opfølges af:


Bestyrelsen

Dato for opfølgning:

 • Der følges op på handleplan min. 2 gange i løbet af sæsonen ved bestyrelsesmøder.

Handlingsplan for bemanding af udvalg

Mål: Etablere de fornødne udvalg

 

Handlinger:

 • Bestyrelsen definerer, hvilke udvalg der er behov for, og om det skal være faste udvalg.
 • Bestyrelsen udarbejder overordnede formalia for udvalg (se nedenfor).
 • De kortsigtede mål og handleplaner fastlægges af udvalgets medlemmer i fællesskab.
 • Bestyrelsen rekrutterer medlemmer til udvalg.
 • Afholde rekrutteringsmøde ultimo september.
 • Flere forældre i spil.
 • Bestyrelsen skal orienteres om udvalgets beslutningsreferater (hvem gør hvad).


Opfølges af:


Bestyrelsen

Dato for opfølgning:

 • Løbende i sæsonen.


Handleplaner for udvalg

Der er taget udgangspunkt i de traditionelle udvalg, nemlig elite, aktivitets, turnering, stævne og sponsorudvalg.

Eliteudvalget skal i samarbejde med trænere planlægge og sikre, at der sker en stadig udvikling af spillerne således, at vi på sigt kan danne elitehold af egne spillere.

Udvalget skal i samarbejde med DBTU og Team DK sikre, at udviklingen af spillerne og deres talent sker på en etisk forsvarlig måde.

Udvalget skal i samarbejde med sponsorudvalg og bestyrelse servicere sponsorer på en sådan måde, at eliten kan blive selvfinansierende.

Udvalget skal samarbejde med andre klubber om talentudvikling, således at spillernes potentiale bliver tilgodeset bedst muligt.

Udvalget skal arbejde for at uddanne trænere på eliteniveau.

Aktivitetsudvalget skal sikre rammer for, at alle interesserede kan spille bordtennis gennem hele livet.

Udvalget skal synliggøre, at bordtennissporten kan udøves på alle niveauer og i alle aldre.

Udvalget skal tilbyde aktiviteter, der rekrutterer og fastholder også de unge mennesker i bordtennissporten.

Udvalget skal formidle kontakten fra spillere til træneruddannelse.

DT -udvalget skal skabe optimale rammer for afviklingen af DT kampe.

Udvalget skal arbejde for, at der skabes mulighed for at træne og spille kampe på rødt gulv.

Udvalget skal være i aktiv dialog med DBTU om den optimale tilrettelæggelse af kampe.

Udvalget skal servicere tilskuere til kampe.

Stævneudvalget skal forestå afholdelse af det bedste Grand Prix stævne.

Udvalget skal forestå indbydelse og tilrettelæggelse af stævnet.

Udvalget skal rekruttere hjælpere til stævnet.

Udvalget skal sikre, at stævnet er såvel økonomisk som sportsligt fordelagtigt for OB bordtennis.

Sponsorudvalget skal opsøge og formidle kontakt til sponsorer til klubben.

Udvalget skal i samarbejde med eliteudvalget udarbejde attraktive oplæg til sponsorer.

Udvalget skal udarbejde kontrakter mellem klubben og sponsorer, der sikrer at alle interesser bliver varetaget på forsvarlig vis.

Handlingsplan for lederudvikling

Mål: Få flere potentielle ledere

 

Handlinger:

 • Fokusere på løbende dialog med klubbens medlemmer, forældre, ledere, trænere og bestyrelse. Dialogen er vigtig i forbindelse med rekruttering af kompetente og engagerede folk til udvalg.
 • Der afholdes rekrutteringsmøde ultimo september. Her præsenterer klubbens eksisterende udvalg deres arbejdsopgaver.
 • Det skal gøres attraktivt som medlem, forældre, leder eller træner at sidde i et udvalg (der skal være folk n