Herunder kan du læse om OB Bordtennis's vedtægter/love, vores normer/værdier og politikker 

 
 

Love for

OB Bordtennis.

 

Navn og hjemsted

§ 1

 

Klubbens navn er OB Bordtennis. Dens hjemsted er Odense Kommune.

 

Formål

§ 2

 

OB Bordtennis har til formål at give medlemmerne adgang til under de bedst mulige vilkår at spille bordtennis, samt fremme interessen for dette spil for den odenseanske ungdoms vedkommende i særdeleshed, og for voksne i almindelighed. Det tillægges herved særlig betydning, at børn og unge under 25 år får mulighed for aktivitet og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

 

§ 3

 

Klubben skal være tilsluttet Dansk Bordtennis Union og Fyns Bordtennis Union under Danmarks Idræts Forbund.


 

Medlemmerne

§ 4

Enhver kan blive medlem af klubben som aktiv eller passiv, når bestyrelsen godkender optagelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt og kan kun ske med 14 dages varsel til den første i en kvartalsmåned.  Et medlem hæfter for betaling af kontingent indtil korrekt udmeldelse er foretaget.

Medlemskartoteket ajourføres løbende.

 

 

§ 5

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor meddele hel eller delvis kontingentfrihed.

Et medlem, der er i kontingentrestance i mere end 3 måneder, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, hvis restancen ikke er betalt senest 14 dage efter bestyrelsens skriftlige anmodning herom. 

Det pågældende medlem kan ikke genoptages, før gælden er betalt. Uden for dette tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem af klubben eller idømme karantæne, når særlige forhold giver anledning hertil. Et ekskluderet medlem kan indbringe eksklusionens berettigelse for den først kommende generalforsamling.

 

 

Bestyrelsen

§ 6 

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formand i ulige år og kasserer i lige år. Disse valg gælder for 2 år. Endvidere vælges hvert år mindst 2 medlemmer til bestyrelsen. I bestyrelsen indtræder endvidere en repræsentant fra ældreudvalget. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig efter behov. Ethvert medlem, junior eller senior kan vælges til bestyrelsen, dog skal formand og kasserer være myndige, idet de har tegningsretten.

 

§ 7

Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner klubben vedrørende, herunder også pantsætning af fast ejendom, hvorimod køb og salg heraf skal godkendes af generalforsamlingen.

Udadtil forpligtes klubben ved underskrift af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.


§ 8

Bestyrelsen nedsætter efter indstilling ældreudvalg, aktivitetsudvalg, eliteudvalg og øvrige faste udvalg efter behov.

Andre udvalg kan nedsættes, såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt til løsning af konkrete opgaver af midlertidig karakter.

Alle udvalgenes økonomi er underlagt klubbens regnskab og herunder revision jf. §13.

Inden hvert års 1. december skal bestyrelsen godkende et budget for det kommende års indtægter og udgifter, samt fastsætte det kommende års kontingent. 

Kun bestyrelsens medlemmer kan anvise regninger til udbetalinger.
 

Bestyrelsen holder møde efter behov. Der føres protokol over forhandlingerne, og protokollatet godkendes på hvert efterfølgende møde.
 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 

For de af bestyrelsen eller generalforsamlingen trufne dispositioner hæfter alene OB BORDTENNIS 

 

Generalforsamlinger

§ 9

 

Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i maj måned med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Beretninger

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

 7. Eventuelt

   

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes i løbet af en måned, såfremt 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen, ledsaget af en fremstilling og motivering af det forslag, der ønskes behandlet.

   

  § 10

   

  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 30 dages varsel ved opslag i klubhuset.

   

  Dagsorden skal indeholde en specificeret angivelse af de forslag, der ønskes behandlet og senest 14 dage før generalforsamlingen være tilgængelig for medlemmerne i klubbens lokaler.

   

  Forslag fra medlemmerne må, for at kunne optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen.

   

  Såfremt medlemmer af bestyrelsen ikke ønsker genvalg ved den forestående generalforsamling, skal dette anføres i bekendtgørelsen af generalforsamlingen.


   

  § 11

   

  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør ved simpel stemmeflerhed de forelagte forslag.

   

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Man er kun stemmeberettiget ved personligt fremmøde.

 

På generalforsamlingen har alle medlemmer taleret, medens kun aktive seniormedlemmer har stemmeret. Adgang til generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret kan gøres afhængig af dokumentation for betalt kontingent.

 

Foruden seniormedlemmer, der betaler fuldt kontingent, tæller til ”aktive seniormedlemmer” med stemmeret på generalforsamlingen, også studerende og pensionister, der vælger at betale det af bestyrelsen fastsatte, lavere og ens kontingent for disse to grupper. Pensionister, der kun ønsker at betale kontingent gældende for klubbens ældreafdeling, har ikke stemmeret.

 

§ 12

 

Til at vedtage lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for lovændringen.

 

 

Regnskab og revision

§ 13

 

Regnskabsåret er kalenderåret

 

Til at revidere klubbens regnskab vælges der på den ordinære generalforsamling en revisor, som skal være regnskabskyndig samt en revisorsuppleant.

 

Senest en måned før den ordinære generalforsamling sender bestyrelsen regnskabet for det forløbne år til de valgte revisorer.

 

Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne i klubbens lokaler senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Regnskabet omdeles på generalforsamlingen til hver de af de fremmødte medlemmer.

 

 

Opløsning

§ 14

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

 

Halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være til stede, og til vedtagelse fordres, at 5/6 af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.

 

Er halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På den nye generalforsamling kan bestemmelse tages med ovennævnte kvalificerede majoritet, uden hensyn til de mødendes antal.

 

I tilfælde af opløsning skal eventuelle midler tilfalde foreninger eller sammenslutninger, der udfører børn- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 21. november 1996.

Revideret på generalforsamling 13. april 2000.

Revideret på generalforsamling 24. maj 2004.

Revideret på generalforsamling 07. maj 2007.

Revideret på generalforsamling 30. april 2008.

Revideret på generalforsamling 23. maj 2011.

Revideret på generalforsamling 29. maj 2012.

Revideret på generalforsamling 13. maj 2019


 

 
 
 
Normer og Værdier i OB-Bordtennis
Formuleringerne i Norm- og værdisættet skal ses som ledetråde for spillere, trænere, ledere, tilskuere, forældre og alle med tilknytning til klubben for hvordan vi bør opføre os indbyrdes. Det er samtidigt en klar udmelding til vores omgivelser om, hvad de kan og bør forvente sig af OB-Bordtennis!

Norm- og værdisættet tager udgangspunkt i de 4 prioriterede overskrifter Forpligtende samvær, Udvikling i trygge rammer, Respekt og Kvalitet.

Forpligtende samvær

 • OB-Bordtennis er en stolt og traditionsrig forening, der gennem tiderne har fostret landsholdsspillere og opnået flotte resultater. Herudover er det også en forening, der gerne vil skabe rammerne for sociale arrangementer, så klubbens medlemmer føler samhørighed på tværs af alder, køn og kundskabe
 • I OB-Bordtennis forventes det, at alle, også gerne forældre, bidrager til det positive fællesskab. En god OB’er er ikke kun fokuseret på hvad klubben kan gøre for en, men i lige så høj grad, hvad vedkommende kan gøre for OB-Bordtennis.

Udvikling i trygge rammer

 • OB-Bordtennis er en sportsklub, der ønsker at give alle sine medlemmer de bedste muligheder for at udvikle sig som bordtennisspiller og menneske.
 • OB-Bordtennis tilstræber derfor at skabe et tillidsfuldt og trygt miljø, hvor der er plads til at udvikle sig på tværs af alder, køn og kundskaber.
 • Alkohol, sport og børn/unge hører ikke sammen. Skal Alkohol nydes i OB-Bordtennis regi, så sker det efter kamp og træning, og det forventes, at der udvises mådehold.

Respekt

 • I OB-Bordtennis respekterer vi hinanden og vores modstandere.
 • OB-Bordtennis tror på dialogen, den gensidige forståelse og respekt, når konflikter skal løses
 • I OB-Bordtennis støtter man sine hold- og klubkammerater på tværs af alder, køn og kundskaber.
 • De faciliteter der stilles til rådighed for klubbens medlemmer skal anvendes med respekt for, at det er klubbens ejendom og at alle klubbens medlemmer skal have gavn af dem - helst i mange år.
 • Det forventes af klubbens medlemmer, at de overholder spillets regler og normerne for fairplay indenfor bordtennissporten. Ligeledes forventes det, at klubbens medlemmer respekterer de afgørelser som træffes af dommere og andre officials.
 • OB-Bordtennis ønsker, at medlemmerne respekterer sig selv og prioriterer eget helbred ved at undgå unødvendige helbredsrisici.
 • OB-Bordtennis accepterer ikke brug af doping!

Kvalitet

 • Der skal være et kvalitativt højt niveau i træningen samt de øvrige tilbud, som spillerne i OB-Bordtennis modtager. Træningen skal være tilrettelagt inden den påbegyndes og der skal være foretaget velovervejede valg i forhold til træningens form, indhold og progression.
 • Både trænere og spillere i OB-Bordtennis er altid omklædte inden træning og kampstart. Det forventes af klubbens medlemmer, at der udvises engagement og seriøsitet i både træning og kamp.
 • Kvaliteten af træningen i OB-Bordtennis skal understøttes af, at borde, bolde og andre klubmaterialer er i orden.


Norm- og værdisæt forpligter

Med udformningen af et norm- og værdisæt forpligter OB-Bordtennis sig samtidig til at agere ud fra dette. Dette er en forpligtigelse vi er stolte og villige til at tage på os.

Kan vi overholde vores forpligtigelser, så er vi overbevist om, at vi sammen kan skabe rammerne for at udvikle nogle af de bedste bordtennisspillere i Danmark, nogle gode og sunde rammer for socialt samvær og forhåbentligt en klub hvor spillere, trænere, ledere, forældre, tilskuere, sponsorer og gæstende klubber altid føler sig velkomne.

Norm- og værdisættet er udarbejdet af klubbens trænere og bestyrelsen for OB-Bordtennis i efteråret 2011.
 
 
 
 
 
POLITIKKATALOG FOR OB BORDTENNIS

Vision

OB-Bordtennis vil fremme bordtennissporten ved løbende at optimere rammerne/vilkårene for udøvelse.

Mission

OB Bordtennis ønsker at tilbyde bordtennis for alle aldersgrupper og på alle niveauer (bredde/elite).

Strategi

 • OB Bordtennis skal være organiseret efter funktionsprincippet.
 • OB Bordtennis skal gøre det attraktivt at arbejde for organisationen som leder, træner og dommer.
 • OB Bordtennis udøver sin virksomhed under iagttagelse af demokratiske spilleregler.
 • OB Bordtennis skal have en sund økonomi.
 • OB Bordtennis skal være baseret på frivillige ledere.
 • OB Bordtennis skal etablere et godt idrætsmiljø for unge.
OrganisationBestyrelse


DT - udvalg
Eliteudvalg

Aktivitetsudvalg
Stævneudvalg

Sponsorudvalg
Ældreafdelingen
Organisationsdiagram for OB Bordtennis

OB Bordtennis skal være organiseret efter funktionsprincippet, idet organisationsformen giver klubben gode koordinations- og samarbejdsmuligheder i forbindelse med klubbens drift og langsigtede mål. Funktionerne skal specialisere sig inden for deres opgaver og benytte sig af hinandens ekspertise. For at undgå konflikter og samarbejdsproblemer skal funktionernes/udvalgenes repræsentanter indkaldes til møder med bestyrelsen, når dette ønskes og er relevant. Dette skal også fremme funktionernes forståelse for klubbens overordnede rammer og mål. Funktionerne skal være selvansvarlig mht. de daglige opgaver og kortsigtede mål, som afstemmes med bestyrelsen.

Delmål

 • Bestyrelsen skal arbejde mere strategisk
 • Etablere de fornødne udvalg
 • Få flere potentielle ledere
 • Aktivere flere forældre (bredde)
 • Blive bedre til at fastholde juniorspillere
 • Have rødt taraflexgulv til at spille DT kampe på.

Handlingsplaner
Handlingsplan for Bestyrelsen
Mål: At arbejde mere strategisk
(forbedre kontinuiteten)

Handlinger:
 • Bestyrelsen skal igangsætte udvalgene.
 • Bestyrelsen skal rekruttere medlemmer til udvalg (udvalg må gerne supplere sig selv).
 • Bestyrelsen fastlægger økonomi for udvalgene og følger op.
 • Bestyrelsen skal løbende søge professionel sparring i fht. udvikling.
 • Bestyrelsen skal årligt afholde 5 bestyrelsesmøder; hvoraf det sidste skal rumme socialt aspekt.
 • Referater fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på hjemmeside.
 • Bestyrelsen skal have ”kontakt med udvalgene” som fast pkt. på dagsordenen i forbindelse med bestyrelsesmøder.
 • Bestyrelsen skal indkalde repræsentanter fra udvalgene til midtvejs- og samlet slutevaluering.
 • Bestyrelsen er forpligtet til at formidle kontakt mellem ældreafdeling og udvalg.
 • Bestyrelsen skal forberede eksisterende hjemmeside el. lave en helt ny.

Opfølges af:

Bestyrelsen
Dato for opfølgning:
 • Der følges op på handleplan min. 2 gange i løbet af sæsonen ved bestyrelsesmøder.
Handlingsplan for bemanding af udvalg
Mål: Etablere de fornødne udvalg
Handlinger:
 • Bestyrelsen definerer, hvilke udvalg der er behov for, og om det skal være faste udvalg.
 • Bestyrelsen udarbejder overordnede formalia for udvalg (se nedenfor).
 • De kortsigtede mål og handleplaner fastlægges af udvalgets medlemmer i fællesskab.
 • Bestyrelsen rekrutterer medlemmer til udvalg.
 • Afholde rekrutteringsmøde ultimo september.
 • Flere forældre i spil.
 • Bestyrelsen skal orienteres om udvalgets beslutningsreferater (hvem gør hvad).

Opfølges af:

Bestyrelsen
Dato for opfølgning:
 • Løbende i sæsonen.

Handleplaner for udvalg

Der er taget udgangspunkt i de traditionelle udvalg, nemlig elite, aktivitets, turnering, stævne og sponsorudvalg.
Eliteudvalget skal i samarbejde med trænere planlægge og sikre, at der sker en stadig udvikling af spillerne således, at vi på sigt kan danne elitehold af egne spillere.

Udvalget skal i samarbejde med DBTU og Team DK sikre, at udviklingen af spillerne og deres talent sker på en etisk forsvarlig måde.

Udvalget skal i samarbejde med sponsorudvalg og bestyrelse servicere sponsorer på en sådan måde, at eliten kan blive selvfinansierende.

Udvalget skal samarbejde med andre klubber om talentudvikling, således at spillernes potentiale bliver tilgodeset bedst muligt.

Udvalget skal arbejde for at uddanne trænere på eliteniveau.

Aktivitetsudvalget skal sikre rammer for, at alle interesserede kan spille bordtennis gennem hele livet.

Udvalget skal synliggøre, at bordtennissporten kan udøves på alle niveauer og i alle aldre.

Udvalget skal tilbyde aktiviteter, der rekrutterer og fastholder også de unge mennesker i bordtennissporten.

Udvalget skal formidle kontakten fra spillere til træneruddannelse.

DT -udvalget skal skabe optimale rammer for afviklingen af DT kampe.

Udvalget skal arbejde for, at der skabes mulighed for at træne og spille kampe på rødt gulv.

Udvalget skal være i aktiv dialog med DBTU om den optimale tilrettelæggelse af kampe.

Udvalget skal servicere tilskuere til kampe.

Stævneudvalget skal forestå afholdelse af det bedste Grand Prix stævne.

Udvalget skal forestå indbydelse og tilrettelæggelse af stævnet.

Udvalget skal rekruttere hjælpere til stævnet.

Udvalget skal sikre, at stævnet er såvel økonomisk som sportsligt fordelagtigt for OB bordtennis.

Sponsorudvalget skal opsøge og formidle kontakt til sponsorer til klubben.

Udvalget skal i samarbejde med eliteudvalget udarbejde attraktive oplæg til sponsorer.

Udvalget skal udarbejde kontrakter mellem klubben og sponsorer, der sikrer at alle interesser bliver varetaget på forsvarlig vis.

Handlingsplan for lederudvikling
Mål: Få flere potentielle ledere
Handlinger:
 • Fokusere på løbende dialog med klubbens medlemmer, forældre, ledere, trænere og bestyrelse. Dialogen er vigtig i forbindelse med rekruttering af kompetente og engagerede folk til udvalg.
 • Der afholdes rekrutteringsmøde ultimo september. Her præsenterer klubbens eksisterende udvalg deres arbejdsopgaver.
 • Det skal gøres attraktivt som medlem, forældre, leder eller træner at sidde i et udvalg (der skal være folk n